Природни паркове резервати в България

ТМ Райското пръскало
2015-07-29
Маршрутът е един от най-популярните в парка – посещават го близо 7 000 души годишно. Поддържа се от Дирекцията на Национален парк Централен Балкан. Отправна точ...
seen8465
Резерват Беглика
2015-07-29
На територията на резерват Беглика са установени редки и ендемични растения. Тук е установено единственото находище в България на алпийско сграбиче, известно, и...
seen2771
Резерват „Купена”
2015-07-29
През резерват Купена преминава голямото вододелно било, което започва от връх Баташки снежник и се спуска на североизток между река Въча и Стара река. Склоновет...
seen5449
Ботаническият резерват „Острица”
2015-07-29
Планът за управление на флористичното богатство на резерват Острица от 2002 г. дава възможност за използване на територията за научноизследователска работа, как...
seen3044
Национален парк Рила
2015-07-29
Резерватите представляват 20% от общата територия на Национален парк Рила. Резерватът “Парангалица” и част от “Централен Рилски резерват” са вписани в Списъка н...
seen2156
“Парангалица”
2015-07-29
В резерват Парангалица се опазват едни от най-старите смърчови гори в Европа, със средна възраст над 200 години. Те създават благоприятни условия за развитието ...
seen3028
“Централен Рилски резерват”
2015-07-29
В Централен Рилски резерват иглолистните гори от бяла мура и смърч са най-слабо повлияни от човека. В субалпийския пояс преобладават клековите формации. В грани...
seen2753
Резерват “Ибър”
2015-07-29
В резерват Ибър са установени са над 400 вида висши растения: рилска иглика, алпийска роза, трансилванска камбанка. Освен с растения резерватът е богат и на над...
seen3042
Резерват Витаново
2016-09-26
На територията на резерват Витаново са установени 462 вида висши растения в 69 семейства и 264 рода. Те съставляват 48,9 процента от семействата в България. 30,...
seen1991
Резерват Бистришко бранище
2016-09-26
Резерват Бистришко бранище обхваща горните течения на Бистришка и Янчевска река, които извират от каменните грамади под споменатите върхове. Включен е в листата...
seen3013
Резерват Средока
2015-07-29
Голяма част от територията на резерват Средока се намира в Странджа и е заета от гори, сред които преобладават смесените насаждения – смесени дъбови или смесени...
seen3027
Резерват Лопушна
2015-07-29
Лопушна е типичен горски резерват – горската растителност е представена предимно от смесени дъбови гори и гори от източен бук. Твърде характерна за резерватната...
seen2149
Резерват Силкосия
2015-07-29
Той е типичен представител на горско-дървесните съобщества на Странджа. Растителното богатство на Резерват "Силкосия" е значително. Установено е наличие на 260 ...
seen4597
Резерват Соколна
2015-07-29
Резерват Соколна се намира в Стара планина и най-добре може да се разгледа от двете била, преминаващи успоредно над ждрелото. От тях спокойно можем да надникнем...
seen1988
Биосферен резерват Чупрене
2016-09-26
Горски насаждения на резерват Чупрене заемат близо 90% от територията на резервата. Част от горите са смърчово-елови и буково-смърчово-елови. Най-големи са наса...
seen1979
Резерват “Царичина”
2016-09-26
В резерват Царичина се намира единственото по-ясно обособено компактно находище на бяла мура в Средна Стара планина - този дървесен вид се среща само на Балканс...
seen2687
Страници