Резервати в България >> Резерват Червената стена

Резерват Червената стена

Информация | Kарта
seen
5253
facebook

"Червената стена" е типичен ботаничен резерват, създаден да съхрани флористичното богатство на Чернатишко-Преспанския район в средния дял на Родопите. Резерватът обхваща 3029 ха, разположени в землищата на с. Бачково, с. Добростан и община Лъки. През 1977 г. резерватът е включен в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО "Човекът и биосферата".

Коренната растителност в района на резервата, представена в миналото от ксеротермни черноборови и дъбови гори, е унищожена. Впоследствие се е формирала значително по-богата ксеротермна флора, в изграждането на която първостепенна роля играят реликтните съобщества от черен бор (210 ха). Значително присъствие в първичната растителност на резервата имат и съобществата на обикновен габър, горун, обикновен бук и воден габър.

Елемент на естествената растителност са и ценозите на балканския ендемит остролистна (борисова) ела.
В резервата са установени 645 вида висши. Тук се съхраняват находищата на много редки и уникални по своята природа растения. Едни от тях са реликтите - видове, възникнали много отдавна в други геологични епохи и запазени до днес - силивряк, венерина пантофка, пълзя ща гудиера, недоразвит лимодорум и др. Едновременно с това в резервата се намират находищата на видове, които се срещат само в Родопите (локални ендемити) - родопско омразниче.

Тук се срещат и видове, разпространени само в България (български ендемити) - родопска мерендера, декоративен лопен или само на Балканския полуостров (балкански ендемити) - родопска самогризка, родопска горска майкя, веленовски дебелец, гризебахова теменуга и др. В резервата са установени общо 96 растителни ендемични видове и подвидове.

От срещащите се на територията на резервата растения - тридесет и осем вида са включени в "Червената книга на България" - пет с категорията "застрашен", а останалите - с "рядък", като 21 от тях са балкански ендемити. Почти всички са включени в европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения (IUCN) и са защитени от българското законодателство. Резерватът е известен и с богатото разнообразие на орхидеи.
От срещащите се 47 вида в Родопите тук са открити 27. Резерватът е най-южното находище в Европа на орхидеята венерина пантофка - реликтен вид, защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Вписан в европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения като "уязвим". Среща се изключително рядко с единични екземпляри на просветлени места в буковия и иглолистния пояс (между 1000-1500 м надморска височина).

В резерват "Червената стена" се срещат 63 вида птици 17 са включени в "Червената книга на България". Резерватът предоставя подходящи условия за гнездене и изхранване на дневни грабливи птици - обикновена ветрушка, малък орел, кръстат орел, обикновен мишелов, скален орел, белоопашат мишелов, осояд и др. В неговата територия са наблюдавани лещарка и пъстър скален дрозд, а по скалните масиви около хижа "Марциганица" гнезди жълтоклюна гарга. Голяма е числеността и на гарвана - около 20 двойки.

От влечугите се срещат - стенен гущер, зелен гущер, голяма крастава жаба. Интерес предизвиква намирането на змията-пясъчница и видове, характерни за Средиземноморието - гръцка дългокрака жаба и македонски гущер. Бозайниците са представени от сърна, благороден елен, диво прасе, мечка, дива коза и др.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа