Резервати в България >> Резерват Соколна

Резерват Соколна

Информация | Kарта
seen
1309
facebook

Намира се в Централна Стара планина и обхваща долината на едноимената река, намираща се под връх Мазалат. Теренът тук е сходен с този в Тъжанско ждрело - много стръмни и непроходими склонове, осеяни с отвесни стени и сипеи, най-ярко изразени в местността Пощата. В Соколна реката с много завои и водопади се провира по дъното на величествения каньон. Най-добре Соколна може да се разгледа от двете била, преминаващи успоредно над ждрелото. От тях спокойно можем да надникнем в това царство на дивите кози и мечките. Горите са съставени от дъб, габър, мъждрян, явор. В ниските части се намира и естествено находище на люляк и казашка хвойна. Една от естествените градини на България, съхранила множество редки и застрашени растения - старопланинска иглика, жълт планински крем, старопланински еделвайс, родопски силивряк, рохелова каменоломка. Птичето разнообразие е голямо - скален орел, ловен сокол, сокол скитник, голям и малък ястреб, обикновена ветрушка, бухал и др. Показателно е, че на тази голяма територия се срещат повече от 600 вида растения. Изключителната красота на резервата се дължи на могъщите отвесни скали, сипеите, горите, разхвърляна на петна тук - там, потоците и водопадите, и обширните високопланински пасища.
Срещат се 40 вида птици: скален орел, белоопашат мишелов, ловен сокол, черен кълвач, балканска чучулига и др.

Соколна е обявен за резерват заради еделвайса.

Гласувай:
Рейтинг 0 от 0 гласа